Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Aangifte en verlenging arbeidsongeschiktheid (zelfstandigen)

Je moet tijdig en op correcte wijze je ziekenfonds verwittigen als je: 

 • arbeidsongeschikt wordt; 
 • na een periode van erkenning verder arbeidsongeschikt blijft. 

Zoniet verlies je een deel van je ziektevergoeding.

Correct aangeven

Een correcte aangifte van arbeidsongeschiktheid gebeurt steeds met een ‘Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’, ook bekend als het document ‘Vertrouwelijk’. Zorg ervoor dat je steeds een blanco getuigschrift in huis hebt.

 • Sinds 1 januari 2016 is een nieuw getuigschrift in voege. Oude exemplaren mogen niet meer worden aanvaard door de adviserend arts. 
 • Vul zelf het bovenste luik volledig in en bevestig een gele klever op het attest. Kruis aan dat het om een begin van een arbeidsongeschiktheid gaat. 
 • Het tweede luik moet je arts volledig invullen (ook de waarschijnlijke einddatum) en ondertekenen.
  Bij een volledige week arbeidsongeschiktheid, moet je arts de zondag als einddatum vermelden. Zo niet, verlies je je uitkering voor de zaterdag (waar je recht op hebt).
 • Stuur het formulier gefrankeerd en onder gesloten omslag (met vermelding 'Aangifte arbeidsongeschiktheid') naar de adviserend arts van je ziekenfonds (op je gele klever staat bij welk ziekenfonds je aangesloten bent). De poststempel geldt als datum van aangifte. Het ingevulde attest kun je ook afgeven aan de adviserend arts tegen ontvangstbewijs.
  Maar deponeer je aangifte nooit in een CM-brievenbus of in het CM-kantoor.

Correct verlengen

Indien je na een periode van arbeidsongeschiktheid nog niet aan de slag kan, moet je opnieuw een ‘Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’ indienen om de erkenning te laten verlengen. Dit moet enkel gedurende het eerste jaar van je arbeidsongeschiktheid.

 • Vul zelf het bovenste luik volledig in. Kruis aan dat het om een verlenging van de arbeidsongeschiktheid gaat. 
 • Laat het tweede luik door je arts invullen. 
 • Bezorg het getuigschrift op dezelfde wijze als bij de eerste aangifte. 

Tijdig indienen

Het getuigschrift moet binnen onderstaande termijn worden bezorgd aan de adviserend arts van je ziekenfonds.


Eerste aangifte Verlenging
   
Zelfstandigen
 • Tot en met 31 december 2017:
  28 dagen*
 • Vanaf 1 januari 2018:
  14 dagen*
2 dagen*

Bij herval: 

 • binnen de veertien kalenderdagen
  na de werkhervatting
  (tijdens het eerste jaar
  arbeidsongeschiktheid) 
 • binnen de drie maanden
  na de werkhervatting
  (vanaf het tweede jaar
  arbeidsongeschiktheid)
2 dagen*

* Het gaat om kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na het begin van de arbeidsongeschiktheid. 

Ben je tijdens de aangiftetermijn opgenomen in het ziekenhuis, wordt de termijn verlengd met het aantal hospitalisatiedagen.