Algemene voorwaarden Skoebidoe-website en Skoebidoe-app

Geldigheid informatie

 • Algemeen
  De Skoebidoe-app en Skoebidoe-website hebben een louter informatieve waarde. De website en de app geven een zo volledig en correct mogelijk overzicht van de CM-diensten en -voordelen. Ze gelden onder voorbehoud van goedkeuring door de Controledienst voor de Ziekenfondsen. Het is evenwel niet mogelijk alle bijzonderheden op te nemen. Voor een gedetailleerde omschrijving van de rechten en plichten van de leden en van het ziekenfonds zijn enkel de statuten rechtsgeldig.
  Ook voor de items over de ziekteverzekering kunnen niet alle bepalingen worden vermeld. Voor gedetailleerde informatie kun je terecht bij de plaatselijke CM-consulent.
  Wijzigingen in de ziekteverzekering en in het pakket CM-diensten en -voordelen worden zo snel mogelijk ingebracht. Nieuwe CM-diensten en -voordelen hebben geen terugwerkende kracht, tenzij dat in de statuten is vermeld.
  Aan de informatie, berekeningen en adviezen die in de app en op de website zijn vermeld, kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend. Bij twijfel of betwisting gelden enkel de statuten en huishoudelijke reglementen.
 • Verjaringstermijn
  Het recht op een tegemoetkoming of een terugbetaling vervalt na twee jaar, tenzij anders bepaald in de statuten.
 • Diensten en voordelen enkel voor CM-leden
  De CM-diensten en -voordelen richten zich tot CM-leden, zowel gerechtigden als personen ten laste. Om een voordeel te genieten, moet de direct betrokkene bij CM aangesloten zijn. Een CM-voordeel wordt enkel toegekend als betrokkene in orde is met de betaling van de CM-bijdrage.
  De app en Skoebidoe-website zijn vrij te consulteren voor CM-leden en niet-leden.
 • Gezondheidsinformatie
  De gemiddelde baby bestaat niet en elk kind heeft zijn eigen ritme. Het is perfect mogelijk dat je kindje sommige beschreven acties nog niet kan of beschreven evoluties nog niet heeft doorgemaakt. Maak je je toch ongerust, aarzel dan niet om je arts of hulpverlener te raadplegen. De gezondheidsinformatie is louter informatief en vervangt geenszins het advies van de zorgverleners.
 • Auteursrechten
  Je kunt de informatie gratis downloaden, kopiëren en afdrukken voor persoonlijk gebruik. Mits bronvermelding mag ze ook worden gepubliceerd of verspreid voor activiteiten zonder winstoogmerk. De informatie mag evenwel niet worden gecommercialiseerd zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van CM.
 • Geschillen
  De site en de app vallen onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Bij geschil zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.
 • Informatie over CM-verzekeringen
  Voor de volledige voorwaarden van CM-MediKo Plan, CM-Hospitaalplan, CM-Hospitaalfix of CM-Hospitaalfix Extra verwijzen we naar de uitgebreide algemene voorwaarden, die kunnen worden verkregen in je CM-kantoor of via www.cm.be/verzekeringen. Bij twijfel of betwisting gelden enkel de statuten.
  MOB verzekeringen CM-Vlaanderen, verzekeringsonderneming met maatschappelijke zetel in België en toegelaten onder nummer 150/01 om de tak 2 “ziekte” te beoefenen.
Top

Jouw gegevens en privacy

 • Algemeen
  CM respecteert je privacy overeenkomstig de geldende wetgeving. CM verbindt zich ertoe om je privacy te waarborgen en te beschermen. Ze beschouwt de door jou verstrekte gegevens als vertrouwelijke informatie die ze niet langer bewaart dan nodig. Ze omvat de gegevens die je uitdrukkelijk verstrekt en de gegevens die je niet uitdrukkelijk verstrekt maar die automatisch worden verzameld zoals je IP-adres, het browsertype en besturingssysteem van je computer, het aantal bezoeken en de bezochte pagina's.
  CM zal jouw gegevens nooit doorgeven aan derden of andere partijen die deze gegevens commercieel zouden gebruiken. 
 • Push-berichten
  Vanuit de Skoebidoe-app worden soms push-berichten verzonden. Hiervoor werken we samen met OneSignal. Om relevante berichten te kunnen verzenden, worden bepaalde data anoniem (zwangerschapsweek, leeftijd en naam van de kinderen) doorgegeven aan OneSignal. Dit betekent dat zij deze gegevens ontvangen, maar niet kunnen linken aan een gebruiker. Deze gegevens worden louter gebruikt om relevante berichten te verzenden en worden niet doorgegeven aan derden. Indien je dit niet wenst kun je kiezen om geen toestemming te geven voor push-berichten bij de installatie van de app. 
 • Verwerking van gegevens
  De persoonlijke gegevens die je via deze site meedeelt, worden verwerkt door de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, Haachtsesteenweg 579 te 1030 Brussel en/of door het ziekenfonds dat je hebt geselecteerd. CM zal deze gegevens, zoals hierboven vermeld, nooit doorgeven aan derden die ze commercieel zouden gebruiken. Meer informatie vind je in de algemene privacy policy op www.cm.be
 • Niet-leden
  Bij een aanvraag tot aansluiting bij CM, worden je gegevens uitsluitend gebruikt om met jou contact op te nemen om de aansluitingsformaliteiten te vervullen. 
 • Inzagerecht
  Je hebt inzagerecht in de gegevens die op jou betrekking hebben en door CM worden verwerkt. Indien deze onjuist of onvolledig zijn, kun je ze laten aanpassen. Je kunt ze ook laten schrappen of je verzetten tegen de verwerking van gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de omschreven doeleinden. Hiertoe stuur je een gedateerd en ondertekend verzoek, samen met een recto-verso kopie van je identiteitskaart naar Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel.
 • Wijzigingen van je gegevens
  CM-leden kunnen wijzigingen zelf uitvoeren via de profielpagina op www.cm.be of ze signaleren in het plaatselijke CM-kantoor of via het contactformulier. Wijzigingen aan de Skoebidoe-gegevens moet het lid zelf aanpassen op www.cm.be/skoebidoe, via de link 'Wijzig je profiel'. CM-medewerkers kunnen deze Skoebidoe-gegevens niet wijzigen.
Top